Allmänna villkor

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor gäller mellan HelloFresh Sweden AB (nedan ”vi”, ”oss” eller ”HelloFresh”) och konsument (nedan ”du”, ”dig” eller ”kund”) vid försäljning och leverans av de produkter och tjänster (inklusive presentkort, varmed avses alla typer av presentkort, vouchers och rabattkoder som HelloFresh tillhandahåller för köp av dess produkter och tjänster) som HelloFresh erbjuder. Dessa allmänna villkor uppdaterades senast och gäller från och med den 5 april 2022. Särskilda villkor för vissa produkter och tjänster kan komma att tillämpas och gäller i så fall som tillägg till dessa allmänna villkor.

1.2 För att beställa produkter och tjänster via HelloFresh måste du vara kund hos HelloFresh. För att beställa tilläggsprodukter från HelloFresh, krävs att du samtidigt beställer en matkasse. Den som är myndig och har rätt att ingå avtal samt är bosatt i ett område i Sverige till vilket HelloFresh levererar kan bli kund. Om du är under 18 år krävs dock samtycke från dina föräldrar eller vårdnadshavare för att du ska kunna bli kund hos HelloFresh. För det fall du vill göra betalningar via Klarna AB (publ) (nedan ”Klarna”) måste du även bli godkänd i den kreditkontroll som görs av Klarna.

1.3 Kundkontot som skapas hos HelloFresh är personligt och de uppgifter som du anger när du registrerar dig som kund måste vara korrekta. Du ansvarar själv för (i) att uppdatera dina uppgifter om de ändras, (ii) att hålla ditt lösenord till ditt kundkonto säkert och inte dela det med tredje part eller annan obehörig, samt (iii) allt obehörigt användande, t.ex. gjorda beställningar, som görs från ditt kundkonto med hjälp av ditt lösenord. Förlust av lösenord eller misstänkt obehörigt användande av ditt kundkonto ska omedelbart anmälas till HelloFresh skriftligen.

1.4 Registrering som kund via Facebook och Google är endast möjlig om du använder ditt riktiga för- och efternamn på Facebook respektive Google. Du måste även komplettera registreringen med de kontaktuppgifter som HelloFresh efterfrågar för att vi ska kunna leverera beställda produkter och tjänster.

1.5 HelloFresh förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor, inklusive rätten att justera priser i enlighet med punkt 7.1 nedan. Vid väsentliga ändringar informeras du i förväg om detta via den e-post som finns kopplad till ditt kundkonto. Ändringarna anses accepterade om du inte invänder mot dessa senast inom en månad från det att informationen om ändringarna skickats. HelloFresh förbehåller sig rätten att avsluta ett kundkonto om kunden inte accepterar de föreslagna ändringarna. De senast uppdaterade allmänna villkoren finns alltid att läsa på HelloFreshs hemsida.
2. Om avtalet och tjänsten
2.1 HelloFreshs produkter och tjänster riktar sig till slutkonsumenter i Sverige. Produkterna och tjänsterna är inte avsedda för vidareförsäljning och HelloFresh förbehåller sig rätten att neka beställningar som överstiger normal hushållskonsumtion.

2.2 Informationen på HelloFreshs hemsida om produkter och tjänster är inte bindande förrän ett avtal har uppstått mellan dig och HelloFresh. Bilder och illustrationer av produkter och tjänster på HelloFreshs hemsida överensstämmer inte alltid med utseendet på de produkter och tjänster som kan komma att levereras till dig. HelloFresh förbehåller sig rätten att byta ut beställda produkter mot lämpliga ersättningsprodukter vid leverans. Detta kan t.ex. vara fallet vid lagerbrist, råvarubrist eller om den ursprungliga produkten av någon annan anledning måste bytas ut eller ersättas.

2.3 Ett avtal mellan dig och HelloFresh uppstår genom följande förfarande. En beställning upprättas och bekräftas med bindande verkan av dig via HelloFreshs beställningsformulär. HelloFresh accepterar en sådan beställning med bindande verkan genom att skicka en bekräftelse via e-post. Ett bindande avtal mellan dig och HelloFresh uppstår efter det att HelloFresh har accepterat din beställning genom att skicka en email-bekräftelse. HelloFresh förbehåller sig rätten att neka en beställning utan att behöva ange skälen därför.
3. Avtalstid och uppsägning
3.1 Avtalet mellan dig och HelloFresh ingås på obestämd tid och utgör en prenumerationstjänst. Ett avtal mellan dig och HelloFresh gäller således tills vidare.

3.2 I vissa fall kan ett avtal mellan dig och HelloFresh avse särskilda produkter och tjänster eller erbjudanden med bestämd avtalstid eller med ett i förväg bestämt antal leveranser (t.ex. för tilläggsprodukter från det utökade produktsortimentet, om du inte valt att sådana tilläggsprodukter ska fungera som en löpande prenumeration). I dessa fall förlängs avtalet inte automatiskt efter utgången av den bestämda avtalstiden eller efter att det bestämda antalet leveranser utförts.

3.3 Ett avtal mellan dig och HelloFresh, som gäller tills vidare, kan pausas eller sägas upp när som helst av dig genom att meddela HelloFresh. Beroende på när du har valt att ta emot dina matkassar måste du pausa eller säga upp din prenumeration innan en specifik deadline, om du inte vill få leveranser under efterföljande leveransperiod: A) Vid avbokning av prenumerationen innan första leveransen måste du kontakta vår kundtjänst på +46858097065 för att få hjälp med att avregistrera den första matkassen (förutom vid köp med HelloShare-kod, där avregistreringen sker automatiskt så länge uppsägning sker inom de tidsfrister som anges i B-D). För alla efterföljande leveranser gäller följande: B) Har du beställt din matkasse med leverans lördag - söndag måste du pausa ditt abonnemang eller säga upp det senast kl. 23.59 på tisdagen, innan din matkasse annars skulle ha levererats C) Om du har beställt din matkasse med leverans måndag - tisdag måste du pausa din prenumeration eller säga upp den senast kl. 23.59 på onsdagen, som infaller före måndag - tisdag, då din matkasse annars skulle ha levererats D) Har du beställt din matkasse med leverans onsdag - tordag måste du pausa din prenumeration eller säga upp den senast kl. 23.59 på söndagen som infaller före onsdagen – torsdagen, då din matkasse annars skulle ha levererats. Vid avbrott eller uppsägning av ditt abonnemang efter ovanstående tidsfrister kommer schemalagd leverans i efterföljande leveransperiod att ske och måste betalas. Vid avbokningar och ändringar avseende extra varor utöver matkassen gäller samma tidsfrister som nämnts ovan.

3.4 Vid uppsägning av ett avtal mellan dig och HelloFresh som gäller tills vidare återbetalar HelloFresh beloppet till dig för redan betalade men inte levererade beställningar, förutsatt att leveransen avbokats inom de tidsfrister som angetts i 3.3 ovan.
4. Leverans
4.1 HelloFresh levererar endast till adresser i Sverige och i de områden som anges på HelloFreshs hemsida. Leverans sker till den adress som du har angett som leveransadress. Om köpet avser presentkort sker leverans till den e-postadress som du har angett (i vissa fall kan leverans också komma att ske med vanlig post).

4.2 Du ansvarar för att din leveransadress är korrekt. Om du har valt att få din kasse levererad lördag-söndag ska du göra ev. ändringar i din leveransadress senast tisdag kl. 23:59 svensk tid samma kalendervecka. Om du har valt att få din kasse levererad måndag - tisdag ska du göra ev. ändringar i din leveransadress senast onsdag kl. 23:59 svensk tid veckan innan leveransen. Om du däremot har valt att få din kasse levererad onsdag - torsdag ska göra ev. ändringar i din leveransadress senast söndag kl. 23:59 svensk tid veckan innan leveransen. Avvikelser från denna regel kan i enskilda fall meddelas av HelloFresh.

4.3 Du ansvarar för att leverans kan utföras vid överenskommen leveranstid. En beställning anses levererad när du, eller en behörig person som du har angett i samband med beställningen, mottagit beställningen. För att säkerställa att en beställning tas emot av dig eller någon annan behörig person har transportören rätt att begära uppvisande av legitimation och/eller orderbekräftelse. Transportören har rätt att neka överlämning av en beställning om sådan handling inte kan uppvisas.

4.4 Om leverans inte kan utföras enligt ovan kan HelloFresh uppfylla sitt leveransåtagande genom att leverera beställningen till ett angränsande hushåll eller verksamhet, om du har godkänt sådan leverans. Angränsande hushåll eller verksamheter är sådana som befinner sig i samma byggnad som leveransadressen eller inom gångavstånd. Om leverans sker till ett angränsande hushåll eller verksamhet kommer du att informeras om detta skriftligen.

4.5 Om leverans av en beställning inte kan utföras till ett angränsande hushåll eller verksamhet kan HelloFresh uppfylla sitt leveransåtagande, om du har godkänt det, genom att lämna beställningen på en av dig angiven plats vid leveransadressen som är lätt tillgänglig för transportören, t.ex. bredvid eller utanför ytterdörren, alternativt hos en tredje part. HelloFresh ansvarar inte för att kontrollera lämpligheten av en av dig angiven plats för leverans.

4.6 Vid leverans till en av dig angiven plats, en tredje part eller ett angränsande hushåll eller verksamhet övergår risken för förlust av eller skada på beställningen till dig. HelloFresh ansvarar inte för skador eller fel som uppkommer efter leveranstidpunkten.

4.7 Om leverans inte kan utföras enligt något av alternativen ovan har HelloFresh rätt att debitera hela beställningens värde. Något ytterligare leveransförsök kommer inte att göras. Du ansvarar för alla eventuella merkostnader som uppstår till följd av ett misslyckat leveransförsök.

4.8 HelloFresh förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans om du har angivit bristande eller felaktiga kund- och/eller leveransuppgifter eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse, trafikstörningar, osedvanligt dåliga väderförhållanden eller annan omständighet utanför HelloFreshs kontroll. HelloFresh informerar dig så snart det är möjligt om ett sådant undantagsfall föreligger.

4.9 Du kan när som helst avboka en leverans eller avsluta din prenumeration genom att skriftligen meddela HelloFresh i enlighet med 3.3 ovan.
5. Reklamation
5.1 Reklamationsrätt uppstår när en av HelloFresh levererad produkt eller tjänst är felaktig eller inte uppfyller kvalitetskraven eller på annat sätt inte går att äta/använda. Om du vill göra en reklamation behöver HelloFresh ta emot reklamationen inom skälig tid för att på bästa sätt kunna följa upp det inträffade.

5.2 HelloFresh granskar varje gjord reklamation och ersätter godkända reklamationer med produktens värde. HelloFresh har även möjlighet att avhjälpa felet eller leverera en ny produkt om detta inte innebär en oskälig kostnad för HelloFresh.
6. Ångerrätt
6.1 HelloFreshs produkter och tjänster utgörs framför allt av livsmedel som inte omfattas av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Mer information om ångerrätt finns på Konsumentverkets hemsida för konsumenter Hallå konsument (hallakonsument.se).

6.2 För andra produkter och tjänster som inte är livsmedel och som omfattas av ångerrätt enligt distansavtalslagen, t.ex. presentkort, har du rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att du eller någon tredje part som du angett, dock ej transportföretaget, tar den första produkten eller tjänsten i fysisk besittning. Ångerrätten gäller under förutsättning att produkten eller tjänsten är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.

6.3 Vill du utöva ångerrätten för presentkort eller andra produkter eller tjänster som omfattas av ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till HelloFresh per brev till: HelloFresh Sweden AB, Kristinetorpsvägen 30 26790 Bjuv, Sverige (eller via HelloFreshs app eller per telefon på +46 858 097 065). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen har gått ut. Du kan även använda dig av det standardformulär för utövande av ångerrätten som tagits fram av Konsumentverket och som finns tillgängligt genom följande länk.

6.4 Om du frånträder avtalet genom att i tid utöva din ångerrätt för presentkort eller andra produkter och/eller tjänster som omfattas av ångerrätten kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig i anledning av relevant köp, bland dem också leveranskostnader för att leverera produkten och/eller tjänsten från oss till dig (då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

6.5 Vid frånträdande av avtalet genom att ångerrätten har utövats ska du återsända levererade produkter och/eller tjänster som omfattas av ångerrätten, bortsett från presentkort, till oss eller överlämna dessa till HelloFresh AB, Kristinetorpsvägen 30 26790 Bjuv, Sverige utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka produkterna och/eller tjänsterna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av produkterna och tjänsterna. Du är ansvarig endast för produkternas och tjänsternas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa deras art, egenskaper och funktion.
7. Priser och betalning
7.1 Priset för de produkter och tjänster som beställs är det pris som gäller på dagen för din beställning eller då du senast ändrat din beställning, med reservation för eventuella skrivfel eller andra felaktigheter i prisinformationen på HelloFreshs hemsida. Alla priser anges inklusive moms och fraktkostnad, om inte annat har avtalats. HelloFresh förbehåller sig rätten att justera priset, inklusive tillämplig fraktkostnad, för prenumerationstjänster som löper på obestämd tid. En prisjustering kommer att meddelas berörda kunder via den e-post som finns kopplad till de aktuella kundkontona. Prisjusteringen börjar gälla 30 dagar efter det att meddelandet om prisjusteringen har skickats. Kunder som inte accepterar prisjusteringen har rätt att frånträda avtalet i enlighet med punkt 3.3 ovan.

7.2 Du kan betala genom antingen direktbetalning, kort eller andra betalningsmetoder angivna på HelloFreshs hemsida. Du ansvarar för att din betalningsinformation är korrekt under tiden som avtalet mellan dig och HelloFresh fortlöper. Ändring av betalningsinformationen måste omedelbart meddelas HelloFresh.

7.3 När ett avtal har ingåtts mellan HelloFresh och dig kommer det konto eller kort som du har angett att debiteras direkt för den första leveransen. För efterföljande leveranser kommer du att debiteras löpande under avtalstiden där debiteringen kan börja inom sju (7) dagar före leverans såvida du inte har pausat eller avbrutit en beställning eller avslutat din prenumeration. Varierande belopp kan komma att debiteras till följd av rabatter och kampanjer. Av tekniska skäl kan det dröja några dagar innan en debitering blir synlig på ett konto eller kort. Du ansvarar för att det angivna kontot eller kortet har tillräcklig täckning under avtalstiden.

7.4 HelloFresh erbjuder även betalning mot faktura i samarbete med Klarna. Vid fakturabetalning behöver du inte lämna några betalningsuppgifter. Fakturan skickas ut dagen efter deadline med en betalningstid på 30 dagar. Vid betalningsalternativet Klarna Faktura är leverans till en annan adress än faktureringsadressen inte möjlig. Mer information om Klarnas fullständiga villkor för betalning mot faktura finns på Klarnas hemsida.

7.5 Om betalning misslyckas hos din bank eller annat kreditinstitut av skäl som beror på dig ansvarar du för att tillhandahålla HelloFresh adekvat skydd för betalningen eller åtgärda bristen som orsakat den misslyckade betalningen, på så sätt att - förutom det utestående beloppet som ej har kunnat betalas - även de bankavgifter som uppkommer i varje enskilt fall, och en behandlingsavgift motsvarande till tre (3) euro (enligt den växlingskurs som gäller vid tillfället för avdrag för behandlingsavgiften), kan samlas in.

7.6 För det fall skulder uppstår kommer HelloFresh att begära in det utestående beloppet av dig. Om du inte betalar det utestående beloppet, även efter betalningspåminnelser, kommer HelloFresh att skicka ärendet vidare till ett inkassoföretag.

7.7Intjänade poäng eller kredit genom ”tipsa en vän-kampanjer” regleras av HelloFreshs vid var tid gällande villkor för sådana kampanjer, som finns tillgängliga här. Notera! Då ditt konto avslutas, upphör eller raderas (även inkluderat vid så kallad begäran om att bli glömd) kommer alla eventuella poäng och krediter på ditt konto försvinna.

7.9 Om inga individuella villkor för rabatter har avtalats gäller följande för inlösen av rabattkoder:

(i) rabatter kan inte kombineras med andra rabatter eller kampanjer,

(ii) rabatter gäller endast för nya och återkommande kunder,

(iii) efterföljande kreditering av rabatter är inte möjligt,

(iv) rabatter kan inte kombineras med eventuella krediter,

(v) kostnadsfria erbjudanden och introduktionserbjudanden gäller enbart en gång per hushåll.

7.10 För presentkort gäller dessutom följande:

(i) försäljning sker vid tidpunkten för betalning och genom att lösa in presentkortet anses dessa allmänna villkor ha accepterats (oavsett om försäljning sker direkt av HelloFresh eller genom en auktoriserad HelloFresh återförsäljare/auktoriserad annan plattform),

(ii) presentkort kan enbart användas genom vår hemsida, enbart en gång och får inte kopieras, distribueras eller publiceras, samt inte heller vidareförsäljas, utan HelloFreshs föregående medgivande,

(iii) presentkorten kan vara begränsade till enbart vissa produkter eller tjänster och gäller inte som betalning för premiumprodukter och kampanjer, om inte annat angivits, och

(v) om HelloFresh misstänker någon form av bedrägeri eller liknande rörande presentkort kan dessa komma att inaktiveras.
8 Livsmedel och ansvar
8.1 HelloFreshs produkter och tjänster är generellt inte anpassade efter särskilda kundbehov såsom icke nöt- eller fläskkött, allergier eller överkänslighet. Nötter och andra allergener kan ibland förekomma i HelloFreshs produkter och tjänster.

8.2 Du ansvarar för att innan användning noggrant läsa igenom och följa de anvisningar och varningar som står skrivna på produkterna och tjänsterna (inklusive de recept som tillhandahålls), samt för att läsa innehållsförteckningarna på produkterna och tjänsterna för att på egen hand byta ut ingredienser som inte är lämpliga utifrån personliga behov.

8.3 Du ansvarar för att förvara och tillaga råvaror och livsmedel på ett säkert sätt efter leverans har skett. Mer information om hantering av livsmedel och om livsmedelshygien finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.
9. Personuppgiftsbehandling
9.1 Dataskyddsförordningen (2016/679) som trädde i kraft den 25 maj 2018 reglerar vår hantering av de personuppgifter du som kund hos oss kan komma att lämna i samband med köp av våra produkter och tjänster. Reglerna ger dig även vissa rättigheter som du har rätt att utöva i samband med vår hantering av personuppgifterna.

9.2 Som kund kan du komma att lämna information om dig själv i olika typer av situationer, exempelvis:
- vid köp av produkter eller tjänster från HelloFresh,
- vid reklamation av produkter eller tjänster,
- vid kontakt med vår kundtjänst,
- i samband med tävlingar och andra events,
- genom att bli kund i vår kundklubb,
- när du använder hemsidan eller interagerar med oss via Mina sidor eller sociala medier, och
- i samband med att vi utövar våra rättsliga skyldigheter.

9.3 Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och transparent sätt. För mer detaljer om hur vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår integritetspolicy eller kontakta oss via www.hellofresh.se/contact-us.
10 Marknadsföring
10.1 När du registrerar dig som kund hos HelloFresh kommer du endast att ta emot marknadsföringsmaterial, information och erbjudanden om nya produkter och tjänster om du har samtyckt till detta. Om du som kund inte har samtyckt till marknadsföring, kommer HelloFresh endast att skicka information som kategoriseras som servicemail. Dessa e-postmeddelanden innehåller endast information som är relevant för dig som kund hos HelloFresh.

10.2 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke direkt i e-posten och/eller SMS:en från HelloFresh. Du kan också återkalla ditt samtycke genom att kontakta HelloFresh via telefon på +46 858 097 065, via webbplatsen www.hellofresh.se/contact-us, eller genom att skicka ett brev till HelloFresh Sweden AB, Kristinetorpsvägen 30, 26790 Bjuv, Sverige. Alternativt kan du också ändra dina kommunikationsinställningar genom att logga in på ditt konto på vår webbplats https://www.hellofresh.se/account-settings/account-info.
11 Tvist
11.1 Om du och HelloFresh inte kommer överens ska tvisten i första hand försöka lösas gemensamt. Du har möjlighet att anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare, eller till den europeiska kommissionens online-plattform för tvistlösning. HelloFresh följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer men medverkar emellertid inte i ett tvistlösningsförfarande innan Allmänna reklamationsnämnden har yttrat sig. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.
12 Tillämplig lag
12.1 Svensk lag tillämpas på avtal mellan dig och HelloFresh.